این چه طرز برخورد است؟!

این چه طرز برخورد است !؟

یک شب فقیری برای عرض حاجت به بیرونی منزل امام خمینی(ره) در عراق آمد، بعضی از آقایان که مسئوول اداره بیرونی بودند با او برخورد خوبی نکردند. حضرت امام که از دور با دقت مواظب بود، هنگامی که برای زیارت از مجلس بلند شد، به درب بیرونی که رسید به مسئوول بیرونی سخت اعتراض کرده و گفت: این چه طرز برخورد است؟ جواب داد:  او دیروز آمده است و روز قبل نیز آمده است و روز قبل نیز آمده است. امام فرمود: « بگذارید بیاید محتاج است، نیازمند است و حاجتش اورا واداشت که به اینجا بیاید و صاحب الحاجه اعمی لایری الا حاجته – حاجتمند نمی بیند الا حاجت خود را- یا باید حاجتش را برآورده کنیم و یا با بیانی او را راضی نماییم. نرنجانید مردم را.به طوری امام عصبانی بودندکه آثار خشم و ناراحتی درچهره ایشان ظاهر بود که چرا باید با یک صاحب حاجت اینطور برخورد شود.   

_______________________________________________________
به نقل از کتاب حکایتهای امر به معروف و نهی از منکر . . . : ص94